รายชื่อผลงาน
# รหัส ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ/เจ้าของผลงาน
1 HU001 การบำบัดแบบองค์รวมมิติศาสนาจากอัตลักษณ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ ณ วิหารน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร,ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร,ดร.สุพัตรา วะยะลุน,ดร.พระวัชระ วชิรญาโณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ,สุริยา คลังฤทธิ์
2 HU002 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นไทย” และอัตลักษณ์ “ความเป็นจีน” ในวัดไทย ประเทศมาเลเซีย ศิโรนี โต๊ะสัน
3 HU003 การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นทีป่าต้นน้ำป่าน้ำราด-คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภมรรัตน์ สุธรรม
4 EDU001 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทีแพค ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
5 HU004 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Luneewan Pasutang
6 HU005 การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผศ.ดร.วาริธ ราศรี
7 HU006 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ
8 EDU002 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนใน บริบทของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดร จันทพันธ์
9 BUSI002 Marketing Mix factors influencing the purchasing decision of Smart Phone : Case study of the People in Municipality Buriram
10 BUSI003 ผลกระทบของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและบัญชี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิชญ์ศรัญญ์ ศรีบุญเรือง
11 BUSI004 ผลกระทบการประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีต้นทุนการบริหารทรัพยากร เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วรรณิดา ดวงมณี
12 BUSI005 ทักษะการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน
13 BUSI006 ผลกระทบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อความสำเร็จของนักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จรัส โนนกอง
14 BUSI007 การจัดการการตลาดของร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นาย กิติพัฒน์ ประยงค์รัตน์
15 EDU003 ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การคิดแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง เศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ จำเนียร เหมาะสมาน
16 EDU004 ผลการใช้ชุดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกนกวรรณ ฟองบาลศรี
นางสาวกนกวรรณ ฟองบาลศรี
17 EDU005 การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline เพื่อการสื่อสารภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นาย กวิน นารานฤมล
18 BUSI008 การลดปัญหาปริมาณชิ้นงานที่บกพร่องในกระบวนการผลิตของ โรงงานผลิตชุดยูนิฟอร์ม Reducing the errors in production process of uniform product factory ณัฐพล เลิศศิริสกุลชัย
19 HU007 การศึกษาการดำเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลช่องเม็กอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
20 EDU006 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเกิดปฎิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าที่ร.ต.หญิงอลิส ลือเกียงคำหล้า
21 EDU007 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 THE DEVELOPMENT SMALL MUSCLE BY USING CREATIVE ART ACTIVITIES PACKAGES OF KINDERGARTEN 2 STUDENTS นางสาวพีรฉัตร ประกอบตระกูล
22 HU008 การศึกษารูปแบบการสอนดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา 1. นายจิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
นายจิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์
23 EDU008 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSONS ON CREATIVE SOCIAL MEDIA USAGE FOR MATHAYOMSUKSA 3 TUDENTS นาย ภูวเดช สัมภวะผล
24 BUSI009 A Conceptual Model of Knowledge Transfer Capability and Business Performance
25 EDU009 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING ABILITIES OF KINDERGARTENERS 3 STUDENTS BY USING EXPERIENCING MANAGEMENT WITH STEM EDUCATION นางสาวณัฐวดี ศิริโส
26 HEALTH001 การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลร่วมกับศิลปะบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น: การศึกษาเบื้องต้น นางสาวกนกวรรณ โคตรพัฒน์
27 HU009 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพึ่งตนเองตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวพิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
นางสาวพิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
นางสาวพิชญ์ทิพา สุวรรณศรี
28 EDU010 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวเสาวลักษณ์ พิศนุย
29 HU010 พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1. จีรพล จิตต์น้อม
นาย
30 BUSI010 การรับรู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจารุวรรณ จอมจันทร์
31 SCI001 การปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค ECRS กรณีศึกษา : แผนกจัดส่งสินค้า บริษัท ABC วันพิชิต เบ็งจีน
32 SCI002 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน กรณีที่สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผศ.ชูเกียรติ โพนแก้ว
33 EDU011 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of the Learning Package of English Reading for Main ideas By Using SQ4R Technique for Prathomsuksa 6 Students 1. นางสาวกาญจน์ประภา ปราณีต
นางสาวกาญจน์ประภา ปราณีต
34 EDU012 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การ สรุปใจความสำคัญ เพ็ญศรี ศรีนุศร
35 SCI003 การศึกษาคุณลักษณะของพอลิเมอร์ผสม อัลจิเนต – พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ นางสาวเกษร เมรัตน์
36 HEALTH002 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหอบทางอารมณ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้ Self-care Behaviors of Persons with Hyperventilation Syndrome : A Case Study of a Community in Southern นางสาววนิดา สิงห์ชู
37 EDU013 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นางปราณีต ใจพร
38 EDU014 การส่งเสริมการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
39 BUSI011 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจการขายสินค้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน facebook ในเขต อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1. จีราวัฒน์ มันทรา
วิรินญา ถาละคร
40 SCI004 ปริมาณการสั่งซื้อเปลือกชุดอะไหล่แท้ที่เหมาะสม: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนยนต์ออโต้เซลล์ นาย สรธร ศิริสวัสดิ์
41 HEALTH003 อัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่ได้รับเคมีบำบัด Self-concept of Digestive Tract Cancer Patients Receiving Chemotherapy นางสาวอุมาพร เทพอุโมงค์
42 EDU015 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ การอ่านบันได 3 ขั้น (Using 3 Step) ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางจิตรลดา เตโพธิ์
43 SCI005 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจาก K2CO3/hydroxyapatite สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์ม
44 SCI006 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจาก K2CO3/hydroxyapatite สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์ม นางสาวอัญชนา พาลสิงห์
45 EDU016 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายและสิทธิมนุษยชนโดยใช้วิธีการสืบเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสุวรรณา ฝอยทอง
46 HU011 การศึกษาวัจนกรรมในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษาเครื่องใช้ภายในบ้าน A Study on the Use of Speech Acts in Online Trading of Household Items on Lazada and Shopee Applications นางสาวหนึ่งฤทัย ม่วงเย็น
47 EDU017 คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูเอกชนจังหวัดยโสธร นางสาวศลิลดา สายศรี
48 EDU018 การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 อารีรัตน์ บุตตะไมล์
49 BUSI012 A STUDY OF DIFFERENCES IN FACTORS AFFECTING ACCOUNTING PREPARATION OF SMALL ENTREPRENEURS IN MUAK LEK SUB-DISTRIC, MUAK LEK DISTRICT, SARABURI PROVINCE
50 SCI008 การลดความสูญเปล่ากระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศึกษาร้านคำพุวัสดุก่อสร้าง นางสาวทานตะวัน เพียมูล
51 HU012 คำอุปลักษณ์เกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของมนต์แคน แก่นคูณ นางสาวอุไรวรรณ สิงห์ทอง
52 SCI009 การประมาณค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดินจากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
53 SCI010 การอบแห้งผลหมากสดด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล ธีรเดช ใหญ่บก
54 SCI011 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าชานอ้อยสำหรับการผลิตไบโอดีเซล Preparation of sodium silicate catalyst from bagasse ash for biodiesel production นายอรรคพล แสนพิพิธ
55 SCI012 การจำลองระบบแถวคอยสำหรับการบริการฝาก-ถอน กรณีศึกษาธนาคาร ABC นาย ธนพงศ์ สิเนหะวัฒนะ
56 SCI013 การเตรียมสีทาอาคารภายนอกด้วยการเติมอะลูมินา เพื่อเปรียบเทียบการสะท้อนความร้อนกับสีทาอาคารภายนอกในท้องตลาด นายโยธิน กัลยาเลิศ
57 BUSI013 แนวทางการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย) ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระยุทธ รัชตเวชกุล
นางสาวแพรพิไล หินบุดดี
นางสาวฉัตราภรณ์ นักหินลาด
นางสาวศุภรัตน์ ดาวฮามแป
นายจีราวัฒน์ มันทรา
58 SCI014 การทดสอบแยกกระดาษรีไซเคิลด้วยเซ็นเซอร์ตรวจสอบสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนกระดาษ Testing Separation of Recycle Paper with Check Sensor for Paper Exchange Machine ผศ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
59 SCI015 การออกแบบลานจอดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น นางสาวสุภาพร จิตจักร
60 SCI016 การเพิ่มประสิทธิภาพลานตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา ท่าเรือเอกชน Efficiency Increment Container Yard A Case Study of Private pier ยุพาพรรณ บุญถนอม
61 EDU019 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบเกมเป็นฐาน นางวนิดา กำแมด
62 BUSI014 ปัจจัยดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ
63 EDU020 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมตามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นางสาวภาวิณี หงษ์คำมี
64 EDU021 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บโดยใช้กิจกรรม 5S เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวธาริณี ศรีทาบุตร
65 HU013 การพัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพการทอผ้าไหมโดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ดร.นวพล นนทภา
66 SCI017 การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโดยเสริมน้ำมันตับปลาในระดับต่างกัน สำหรับเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ นายวรพรภัฏ ปัดภัย
67 SCI018 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแชทบอท“CPRU Library bot”สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1. พรทิพย์ เกิดถาวร
ดร. สรเดช ครุฑจ้อน
68 HEALTH004 ผลการฝึกด้วยไซด์ สไตรท์ ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬามวยไทยชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด The Effect of Agility Training in Side Strike of Men’s Muay Thai Boxing in Roi Et Rajabhat University จิรวัฒน์ เย็นใส
69 EDU022 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
ดร.นฤมล เพ็ชรสุวรรณ
70 HU014 การส่งเสริมเอกลักษณ์รายการอาหารอีสานพื้นถิ่น ตามเส้นทางร้านขายขนมจีนจังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางตรีธิดา บุญทศ
นางสาวรุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์
71 EDU023 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะด้านจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พันธ์ทิพา คนฉลาด
72 SCI019 การผลิตฟิล์มเส้นใยเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum โดยใช้น้ำเงาะเป็นแหล่งคาร์บอน นายคณิตสิทธิ์ บัญญวัตวิวัฒน์
73 SCI020 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด Species diversity of phytoplankton in Thawat Buri district, Roi Et province
74 SCI021 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อค่าความดัชนีความเขียวใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าวโพดฝักอ่อน
75 EDU024 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหายใจระดับเซลล์ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ บนฐานการสืบเสาะ 5 ขั้น นางสาวธณัฎฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส
76 EDU025 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านกูเกิลคลาสรูมที่มีต่อความสามารถในการทำโครงงานและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
77 EDU026 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นายศรัณย์ พ่วงสมบัติ
78 EDU027 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
79 SCI022 เครื่องกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ โดยใช้โคโรนาความเข้มสูงแบบต่อเนื่อง รศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
80 EDU028 การพัฒนาประสิทธิผลทีมงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ Development of Teamwork Effectiveness for Internal Quality Assurance of Small Elementary Schools in the Office of Kalasin Primary Education Service Area นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
81 BUSI015 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางสาวกนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์, นายสิทธิศักดิ์ เตียงงา
82 EDU029 การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 1. ดร.จิรายุ ศรีสง่าชัย
ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ดร.วิรัช เจริญเชื้อ
83 EDU030 การศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 1. ดร.วิรัช เจริญเชื้อ
เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
จิรายุ ศรีสง่าชัย
84 HU015 นโยบายต่างประเทศของจีน: ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล (One Belt One Road) กับการเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาใจ หมื่นไธสง
85 EDU031 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมลอตโต The development of mathematic Basic Skills of Young Children Acquired Lotto นางสาวจุฬารัตน์ กลางสุพรรณ์
86 EDU032 ผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเป็น พี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
87 HU017 ทุนทางสังคมกับการสนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เบญจวรรณ บุญโทแสง
88 HU018 ศึกษาสถานภาพงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี พ.ศ. 2551- 2560) นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
89 EDU033 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 1. นางสาวนิศากร กองอุดม
นางสาวนิศากร กองอุดม
นางสาวนิศากร กองอุดม
90 EDU034 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวแจ่มนภา สุริยะเย็น
91 SCI023 การพัฒนาระบบการจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นางสาวญาณกร เขตศิริสุข
92 HU019 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนแหว่งกลางในภาคอีสานยุคเสรีนิยมใหม่: ศึกษา ตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาใจ หมื่นไธสง
93 SCI024 ศึกษาออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านเพื่อหาแนวทางในการผลิตถ่านที่มีคุณภาพดี นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์
94 EDU035 กิจกรรมเพ็คส์เพื่อพัฒนาการเด็กออทิสติก นางสาวเพิ่มพร สุ่มมาตย์
95 EDU036 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา The Utilization of Digital Technology to Reduce Educational Inequality นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ
96 EDU037 กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพจิตของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา An Ativity Enhancing Mental Quality of Student Teachers by Appying Learning Activity Management with Contemplative Education นางจิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์
97 EDU038 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดอัตลักษณศึกษา นางสาวกัญญาวดี แสงงาม
98 HU020 ศึกษาการใช้สมุนไพรทางเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นุจรี ใจประนบ
99 SCI025 The Development of Digital Information Data base for Cultural Tourism in Roi Et Province Jeeraphatt Choomkumarn
100 EDU039 การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนวัยประถมศึกษา นางสาวอุมาพร ไวยารัตน์
101 BUSI016 คุณค่าตราสินค้าของแบรนด์แฟนดาราที่ส่งผลต่อการครองใจของลูกค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด สุภัสสรา ท้าวบุตร
102 BUSI017 ประยุกต์ใช้เครื่องทางมือคุณภาพเพื่อลดจำนวนบรรจุภัณฑ์เสียในกระบวนการการผลิตน้ำดื่ม:บริษัทกู๊ดไลฟ์ จำกัด นายศาตราวุฒิ ประริทยาพงศ์
103 BUSI018 ประยุกต์ใช้เครื่องทางมือคุณภาพเพื่อลดจำนวนบรรจุภัณฑ์เสียในกระบวนการการผลิตน้ำดื่ม:บริษัทกู๊ดไลฟ์ จำกัด นายศาตราวุฒิ ประริทยาพงศ์